متوسطه دوره دوم اوج

موسس و مدیر
آشنایی با مجتمع آموزشی اوج
فرم ثبت نام

مناسبت ها

مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی اوج

مجتمع آموزشی اوج با بستر سازی مناسب و حضور توانمند اساتید و مشاوران آموزشی و تربیتی با خودباوری، بر آن است که آینـده سازان و دانش آموزان را تا رسیدن به مقصـد، یـاری نموده و آینده ای بهتر به فرزنـدان عزیز ایران اسلامی هدیه نماید. چرا که رشد و بالندگی و اعتماد به نفس فرزندانمان در گرو خـود باوری آنهاست و نوجوان و جوان به خود باوری نمی رسـد مگر آنکه جامعه و متولیان تربیت او آنان را باور کنند. تلاش های سه گروه مشاوران ؛ دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان به عنوان حلقه های اصلی موجب دستیابی به این امر مهم است و توانمندی های این سه گروه با اهداف مشترک موجب ارتقاء کیفی امر تعلیم و تربیت خواهد شد تا بایاری حق شاهد حضـور فرزندانمان در جـایـگاهی که استحقاق آن را دارند، باشیم.

ادامه ...
مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی اوج

مقالات

قسمت اول     قسمت دوم   قسمت سوم     قسمت چهارم    

بیشتر