مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی اوج

مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی اوج

مجتمع آموزشی اوج با بستر سازی مناسب و حضور توانمند اساتید و مشاوران آموزشی و تربیتی با خودباوری، بر آن است که آینـده سازان و دانش آموزان را تا رسیدن به مقصـد، یـاری نموده و آینده ای بهتر به فرزنـدان عزیز ایران اسلامی هدیه نماید. چرا که رشد و بالندگی و اعتماد به نفس فرزندانمان در گرو خـود باوری آنهاست و نوجوان و جوان به خود باوری نمی رسـد مگر آنکه جامعه و متولیان تربیت او آنان را باور کنند. تلاش های سه گروه مشاوران ؛ دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان به عنوان حلقه های اصلی موجب دستیابی به این امر مهم است و توانمندی های این سه گروه با اهداف مشترک موجب ارتقاء کیفی امر تعلیم و تربیت خواهد شد تا بایاری حق شاهد حضـور فرزندانمان در جـایـگاهی که استحقاق آن را دارند، باشیم.