همایش 26 خرداد 98

همایش 26 خرداد 98

اوج برگزار می کند ....

همایش بزرگ تیک آخر....

جهش از یازدهم به دوازدهم ...
مجتمع آموزشی غیردولتی اوج , بهترین مدرسه :مهرآباد

مشاوره تخصصی و انگیزشی...

با ایمان سرورپور...

گزارش تصویری