همایش 4 اسفند 96

همایش 4 اسفند 96

همایش بزرگ 

راه های کوچک ........موفقیت های بزرگ

با حضور مشاور نام اشنای کنکور 

آقای ایمان سرورپور

 

مجتمع آموزشی دخترانه اوج بزرگ ترین گرد همایی دانش اموزان دوره دوم متوسطه در سطح منطقه با حضور مهندس آقای ایمان سرورپور مشاور انگیزشی - تحصیلی و نام آشنای کنکور ایران ....

 

گزارش تصویری