اساتید دهم و یازدهم

اساتید دهم و یازدهم

زیست: سرکار خانم صالحی

فیزیک: سرکار خانم خواجوی

ریاضیات: استاد سلطانی ، سرکار خانم رستمی 

زبان انگلیسی: سرکار خانم صالحی 

فارسی و نگارش : سرکار خانم سهرابی نژاد ، خانم میرزاکوچکی

علوم و فنون ادبی: سرکار خانم پژنگ ، خانم میرزاکوچکی

شیمی : استاد مصلایی ، خانم صادقی

دین و زندگی : سرکار خانم حیدری ، خانم پناهی

عربی : سرکار خانم میرزا کوچکی ، خانم کریمی

جغرافیا و تاریخ : سرکار خانم ناصری

منطق : سرکار خانم حیدری ، خانم مختارنژاد

فلسفه : سرکار خانم حیدری

هندسه : سرکار خانم اسدی 

جامعه شناسی : سرکار خانم نصیری

روان شناسی: سرکار خانم ایزد 

تفکر و سواد رسانه : سرکار خانم ایزد

ازمایشگاه و انسان و محیط زیست : سرکار خانم نوفلاح

آمادگی دفاعی : سرکار خانم سخایی