پانسیون مطالعاتی

پانسیون مطالعاتی

1- مطالعه در فضایی مناسب با نظارت مراقبین 

2-ارائه استیج آموزشی با نظارت مراقبین 

3-حضور دبیران دروس تخصصی و عمومی جهت رفع اشکال بعد از آزمون ها 

4- امکان استفاده از کتابخانه مجهز اموزشی 

5-امکان استفاده از اتاق استراحت 

متقاضیان برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید.

گزارش تصویری