سایت هوشمند اموزشی

سایت هوشمند اموزشی

1- دارای تخته هوشمند 

2- مجهز به سیستم های کامپیوتر به تعداد هر کلاس

3-ویژه کلاس های کامپیوتر،رباتیک و سایر دروس به تشخیص دبیر

گزارش تصویری