اتاق بهداشت

اتاق بهداشت

1-مجهز به تمامی امکانات کمک اولیه اورژانسی 

2-برنامه های ویژه تغذیه ای و راهنمایی های بهداشتی

3-بهداشت دهان و دندان 

4-مسائل مهم بهداشتی در محل زندگی

5-اهمیت معاینه سالیانه دانش اموز

6-بهداشت فردی 

7-بهداشت دوران بلوغ

8-اهمیت به واکسیناسیون 

9- بهداشت روان

10-بهداشت محیط

گزارش تصویری