حضور و غیاب الکترونیکی

حضور و غیاب الکترونیکی

اطلاع دادن ساعت ورود و خروج دانش اموزان به صورت الکترونیکی و انلاین به اولیا

گزارش تصویری